Általános Szerződési Feltételek

AblakBazár

Általános Szerződési Feltételek
(továbbiakban: ÁSZF)

Az Ablak Bazár Korlátolt Felelősségű Társaság
Termékértékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételei

Az Ablak Bazár Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Ablak Bazár Kft.)

adatai:

Cégjegyzékszám: 01-09-941274,
Székhely: 1036 Budapest, Bécsi út 85.fszt.5.
Telephely: 2011. Budakalász, Vasút sor 80.
Telefon: +36 26 777 544

 

Fogalmak

 

Felek: együttesen az Ablak Bazár Kft. és a Megrendelő

Megrendelő: az Ablak Bazár Kft.-val a Termékekkel kapcsolatban szerződéses jogviszonyt létesítő személy;

Rendelés: a Szerződés mellékletét képező, a ténylegesen megrendelt Termékek részletes leírását tartalmazó dokumentum.

Szerződés: az a dokumentum, amely tartalmazza az Általános Termékértékesítési és Vállalkozási Szerződést és annak mellékleteit (árajánlat), továbbá az ÁSZF-et.

Termék(ek): az Ablak Bazár Kft. által a Megrendelő részére szerződéses jogviszony alapján szolgáltatott bármely Ablak Bazár Kft. által előállított és/vagy forgalmazott dolog, ide értve az Ablak Bazár Kft. által az Megrendelő részére nyújtott szolgáltatásokat is.

Használati útmutató: az Ablak Bazár Kft. által a Termékek átadásával egyidejűleg a Megrendelő részére átadott, a Termék rendeltetésszerű használatát leíró dokumentum.

Jogszabályi jótállás: a hatályos jogszabályi rendelkezések szerinti jótállás.

Kedvezmény: az Ablak Bazár Kft. által a Megrendelő részére biztosított jutányos feltétel.

Weboldal: az Ablak Bazár Kft. megbízása alapján üzemeltetett elektronikus felület (www.ablakbazar.hu), amely alkalmas a forgalmazott Termékek és az Ablak Bazár Kft. szerződéses feltételeinek megismerhetőségére és egyéb információk és a Termékek megjelenítésére szolgál.

Szállítólevél: a Termék átvételét igazoló dokumentum.

Jótállás: az Ablak Bazár Kft. által a Termékekre vonatkozóan vállalt felelőssége, amely tartalma a jogszabályi és/vagy szerződésese jótálláson alapszik.

Termékértékesítés: az Ablak Bazár Kft. a Termék(ek) tulajdonjogának a Megrendelőre történő átruházása, ide értve a Megrendelő által megrendelt, az Ablak Bazár Kft. által teljesített egyéb szolgáltatásokat.

1. Általános rendelkezések

 • Jelen dokumentum az Ablak Bazár Kft. által kötött valamennyi Termékértékesítésre kötött Általános Termékértékesítési és Vállalkozási Szerződésre
 • Az Ablak Bazár Kft. és a Megrendelő a Szerződés megkötésekor és aláírásával elfogadja az ÁSZF valamennyi feltételét, azzal, hogy az itt megfogalmazott rendelkezések a Szerződő Felekre szerződéses jogokat keletkeztetnek, illetve kötelezettségeket rónak elő. Az ÁSZF a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi. A Szerződésben foglaltakat az ÁSZF figyelembevételével kell értelmezni és alkalmazni.
 • Az ÁSZF bármely módosítása csak az Ablak Bazár Kft. cégszerű, írásos, kifejezett beleegyezésével válik a Szerződés részévé, az ebben meghatározott feltételek szerint 2 munkanapon belül.

1.4. Az ÁSZF és a Rendelés esetleges ellentmondása esetén az Általános Termékértékesítési Feltételekben, illetőleg a Rendelésben foglaltak az irányadók azzal, hogy az ÁSZF ellentmondással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is alkalmazandóak.

 • A Szerződés az Ablak Bazár Kft. és az Megrendelő valamennyi szerződéses megállapodását teljes egészében
 • Az Ablak Bazár Kft. a Polgári Törvénykönyv (PTK) rendelkezései szerint az ÁSZF szokásostól eltérő kikötéseire oly módon hívja fel a Vevő figyelmét, hogy azokat az ÁSZF szövegében aláhúzott kiemeléssel

2.  A Szerződés megkötése 

 • A Szerződés a Felek aláírásával jön létre és a Szerződésben meghatározott határozott időtartamig, időpontig tart, vagy határozatlan időre szól.
 • Amennyiben a Megrendelő az Ablak Bazár Kft. által adott ajánlatot változatlan tartalommal elfogadja – az elfogadást tartalmazó írásos válasz útján – a megrendelés az Ablak Bazár Kft.- hez való megérkezés napján lép életbe, abban az esetben, ha az előlegbekérő kiegyenlítésre került.

3. A Szerződés időtartama, megszűnése

3.1. A Szerződés a Termékértékesítési Feltételekben meghatározott határozott időtartamra, határozott időpontig, vagy határozatlan időre szól. A határidőt a Felek – az 5.1 pontban megahatározott módon, egymás kölcsönös írásos értesítése mellett – egyoldalúan módosíthatják.

 • A Szerződéstől a Megrendelő bármikor elállhat, ebben az esetben azonban köteles meghiúsulási kötbért megfizetni, aminek mértéke a Termékek bruttó vételárának 50%. Az Ablak Bazár Kft. a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát is. Felek tudomásul veszik, hogy a Termékek minden esetben egyedi megrendelésre, egyedi gyártás során készülnek, így azok a Szállítási címtől eltérő helyen való felhasználhatóságát az Ablak Bazár Kft. nem garantálja.
 • A Szerződés a Felek közös megegyezésével bármikor írásban megszüntethető. A Szerződés megszűnése esetén a Felek kötelesek egymással elszámolni. Az elszámolás során az Ablak Bazár Kft. beszámításra

4. A Szerződés módosítása

4.1 A Szerződés módosítása – az értesítésre vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával – írásban lehetséges a Szerződés aláírásától számított 2 munkanapon belül. A Megrendelő részéről történő szerződés módosítás díja 25.000 Ft + Áfa. Ezen rendelkezés a Felek általi határidő módosítás szempontjából nem hatályos.

5. Értesítések

5.1. Értesítések elsősorban e-mailen/ajánlott levélben történnek.

 • Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni a Szerződés teljesítését veszélyeztető, vagy lehetetlenné tevő eseményről, tényről. Az értesítés késedelmes teljesítéséből, vagy elmaradásából fakadó teljes felelősség a mulasztó felet
 • Az értesítés megtörténtének bizonyítása kétség esetén az értesítésre kötelezett felet
 • Az értesítés kizárólag a Szerződésben meghatározott kapcsolattartók részére küldött értesítéssel hatályosak.

6. Fizetési feltételek

 • A Termékek díja a Szerződésben, nettó ár + áfa részletezésben kerül meghatározásra.
 • A Megrendelő a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy az Ablak Bazár Kft. által szolgáltatott Termékek, szolgáltatások – a Termékek

– ellenértékének megfizetéséért kötelezettséget vállal, a fizetéssel nem késlekedik, és azt nem tartja vissza a Felek között bármilyen okból felmerülő vita vagy nézeteltérés esetén. Felek megállapodnak abban, hogy a Megrendelő által az Ablak Bazár Kft.-nek fizetendő összeget hiánytalanul kifizeti, beszámítás vagy ellenkövetelés nélkül.

 • A Megrendelő a Szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a Termékek ellenértékének 50%-át – ide nem értve a Megrendelő által megrendelt szolgáltatások ellenértékét – „előleg” jogcímen – előlegbekérő alapján – az Ablak Bazár Kft. részére készpénzben vagy banki átutalás útján megfizetni. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Szerződésben vállalt teljesítési határidők azon a napon kezdődnek meg, amelyiken a Megrendelő az előleg összegét hiánytalanul
 • Amennyiben Szerződő Felek másképp nem állapodnak meg, úgy a Megrendelő – előleg megfizetését meghaladó – fizetési kötelezettsége az Ablak Bazár Kft. által kiállított számla ellenében a számlában megjelölt teljesítési határidő utolsó napjáig esedékes, banki átutalás útján és a Megrendelő köteles az átutalási bizonylatot az Átadás-átvétel napján az Ablak Bazár Kft. képviselőjének átadni. Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő készpénzben is teljesítheti a fizetési kötelezettségét. Ebben az esetben a fizetési kötelezettséget Megrendelő egy összegben az átadás átvételt megelőző egy munkanapon belül köteles megfizetni kézpénzfizetési számla ellenében az Ablak Bazár Kft. telephelyén. A termékek a raktárból abban az esetben kerülhetnek átvételre/kiszállításra, amennyiben a termékek vételárának fennmaradó részösszege kiegyenlítésre került.
 • Az Ablak Bazár Kft. részteljesítés esetén jogosult részszámla kibocsátására.
 • Átutalásos fizetés esetén a számla azon a napon számít kifizetettnek, amely napon, a számlán szereplő összeg az Ablak Bazár Kft. bankszámláján jóváírásra kerül.
 • Fizetési késedelem esetén a Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő késedelmi kamat fizetésére köteles. A késedelmi kamat a késedelem napjától esedékes.
 • Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelembe esik, az Ablak Bazár Kft. a Szerződésből fakadó kötelezettségei teljesítését a tartozás kamatokkal és egyéb esetleges járulékokkal növelt összegének maradéktalan kiegyenlítéséig szüneteltetheti.

7. Fizetési biztosítékok

 • Az Ablak Bazár Kft. – döntése alapján – a Szerződés megkötését fizetési biztosíték nyújtásától teheti függővé.
 • A nyújtott fizetési biztosíték lényeges elemeiről és feltételeiről (kezesség, óvadék stb.) a Felek külön megállapodást kötnek.
 • Nyílászáró beépítésnél az Ablak Bazár Kft. és a Megrendelő megállapodnak abban, hogy ha bármilyen okból a Megrendelő nem fizeti ki az elvégzett munka (szerelési díj) ellenértékét, abban az esetben az Ablak Bazár Kft. a vállalkozói díj és a költségek biztosítására zálogjog illeti meg a Megrendelőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a vállalkozási szerződés következtében birtokába kerültek.

8.  Átadás-átvétel, kárveszély, tárolás, csomagolás

 • Ellenkező megállapodás hiányában Megrendelő a termékeket az Ablak Bazár Kft. raktárában (2011. Budakalász, Vasút sor 80.) veheti át.
 • Ellenkező megállapodás hiányában az átadás-átvétel helye a Szerződésben meghatározott Szállítási cím. A Megrendelő köteles előre egyeztetett időpont szerint biztosítani a leszállított Termékek átvételének lehetőségét.
 • Amennyiben a Megrendelő maga kívánja elszállítani a Terméket, a Termékek átvételének tervezett időpontjáról a tervezett átvételt legalább 10 (tíz) munkanappal megelőzően a Megrendelő köteles az Ablak Bazár Kft. az 5.1. pontban foglaltaknak megfelelően értesíteni. A Megrendelő a Termékeket az Ablak Bazár Kft. raktárában (2011. Budakalász, Vasút sor 80.) veheti át.
 • Amennyiben a Megrendelővel megállapodás történt a Termékek kiszállításáról / beépítéséről, akkor az átadás-átvétel helyszíne a Szerződésben meghatározott Szállítási cím.
 • A kárveszély a Termék átadás-átvételének időpontjában száll át a Megrendelőre. Az átadás-átvétel szerződésszerű megtörténtét a Felek által aláírt Szállítólevél
 • Amennyiben a Megrendelő az átadás-átvétel időpontjaként meghatározott időpontban nem gondoskodik a Termék Átvételéről és azt előre írásban sem jelezte, a Megrendelő köteles megtéríteni az Ablak Bazár Kft. valamennyi, kiszállítással és tárolással kapcsolatos többletköltségét. Az Ablak Bazár Kft. jogosult a Szerződéstől azonnali hatállyal elállni, és a 3.2 pontban leírt mértékű meghiúsulási kötbért követelni, amennyiben a Megrendelő az átadás-átvételre a korábban meghatározott időpontot követő 15 (tizenöt) napon belül nem biztosít lehetőséget.
 • A Szerződés ellenkező megállapodása hiányában a Termék átadás-átvétel helyére való szállításának költsége az Ablak Bazár Kft.-t terheli.
 • Az Ablak Bazár Kft. a kiszállítás megkezdéséig a Megrendelő írásbeli kérésére jogosult a kiszállítás átütemezésére. Az átütemezéssel kapcsolatos többletköltségek megfizetése a Megrendelő kötelezettsége. Amennyiben az Ablak Bazár Kft. az átütemezést nem vállalja, a Megrendelő köteles a Termék Szerződésben meghatározottak szerinti átvételére.

9. Szállítási határidő

 • A szállítási határidő minden esetben a Felek által kötött Szerződésben, fix határidőben/időtartamban kerül meghatározásra.
 • Az időtartamban meghatározott szállítási határidő kezdete az alábbi feltételek együttes megvalósulása esetén hatályosul:

Az Ablak Bazár Kft. által adott ajánlat Megrendelő által való írásos visszaigazolásának a napja, továbbá az előlegbekérő alapján az előleg beérkezésének a napja.

 • A Felek által kötött Szerződés kiegészítése, módosítása esetén az Ablak Bazár Kft. vállalt szállítási határideje a kiegészítés és/vagy módosítás aláírása után újból megkezdődik.
 • Eltérő megállapodás hiányában az Ablak Bazár Kft. jogosult – a Megrendelő előzetes értesítése esetén – a Termék határidő előtti kiszállítására.
 • Amennyiben a Szerződés teljesítésével az Ablak Bazár Kft. késedelembe esik, a Megrendelő a késedelembe esés napját követő 45. naptári naptól kezdődően a Szerződéstől az Ablak Bazár Kft. részére küldött nyilatkozattal elállhat és a Felek kötelesek elszámolni.

10. Vis maior

A késedelemhez fűződő jogkövetkezmények még fix határidő esetén sem alkalmazhatóak abban az esetben, ha a Szerződés teljesítését vis maior akadályozza. Vis maiornak minősül különösen a területen zajló, sztrájk, tüntetés, blokád, bojkott, vagy a teljesítést lehetetlenné külső elháríthatatlan esemény.

11. Garancia, szavatosság, jótállás

 • Általános szabályok
  • A Termékre a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján – a Szerződés ellenkező kifejezett rendelkezése hiányában – az Ablak Bazár Kft. az átadástól számított 12 hónapos Jogszabályi és további 4 (négy) évi Szerződéses jótállást vállal a Termékek tervezési, gyártási, vagy anyaghibája tekintetében. A jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye egyik fél részéről Az Ablak Bazár Kft. 12 hónapos jótállást vállal a redőnyökre, rovarhálókra, párkányokra, kiegészítőkre.
  • A Megrendelő kijelenti, hogy tudomással bír arról, hogy a Szerződéses jótállás feltételei a Jogszabályi jótállástól különbözhetnek, mely csak a Megrendelő előnyére szolgálhat.
  • Jótállási igény az Ablak Bazár Kft. által kitöltött jótállási jeggyel, vagy Szállítólevéllel és a vásárlást igazoló számlával érvényesíthető.
  • Elveszett jótállási jegy pótlására csak a Jogszabályi jótállás kezdő napjának hitelt érdemlő igazolása (pl.: dátummal és bélyegzővel ellátott számla) esetén van lehetőség.
  • A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.
  • A Termék nem megfelelő igénybevételének elkerülésére az Ablak Bazár Kft. a Termékhez Kezelési és Használati útmutatót mellékel. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Használati útmutatótól eltérő használattal, kezeléssel összefüggésben bekövetkezett hibákkal kapcsolatban az Ablak Bazár Kft. a felelősségét kizárja.
  • A jótállási igény bejelentése az Ablak Bazár Kft. telephelyén (2013. Budakalász Vasút sor 80.) érvényesíthető.
  • A jótállás időtartama alatti hiba fennállása esetén a jótállási felelősség alól való mentesüléshez az Ablak Bazár Kft.-nak kell bizonyítania, hogy a hiba az átadást követően
  • A Megrendelő tudomásul veszi, hogy valamely beavatkozás kizárólag abban az esetben minősül jótállási javításnak, amennyiben a beavatkozás jótállási jellege az Ablak Bazár Kft. által kifejezetten elismerésre került, így az a tény, hogy valamely javítás a Megrendelő részére térítésmentesen, vagy bizonyos költségtérítéssel került elvégzésre, nem jelenti az elvégzett javítás jótállási jellegének fennálltát, illetve elismerését.
  • A Megrendelő a meghibásodás észlelését követően – a hiba megjelölésével – a hibát köteles az Ablak Bazár Kft. részére haladéktalanul, írásban, fényképpel dokumentálva
  • Jogszabályi jótállásnál a kijavítás során a Termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre, Szerződéses jótállás esetén az Ablak Bazár Kft. által megfelelő minőségűnek ítélt alkatrész.
  • Jótállási javításnál az Ablak Bazár Kft. a Termék és a jótállási jegy átvételét elismervénnyel
  • A jótállási kötelezettség teljesítésére az Ablak Bazár Kft. a Szállítási címen köteles.
  • Megszűnik a jótállás:
 • ha a meghibásodást rendeltetéstől, vagy a szakma szabályaitól eltérő használat okozta;
 • ha a Használati útmutató – különösen a telepítési szerelési és/vagy csatlakozási utasításokat – nem tartották be;
 • ha a Terméket nem az Ablak Bazár Kft.– javította;
 • ha a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, elemi kár okozta;
 • ha a Termék nem azonosítható, vagy nem egyezik a jótállási jegyen lévő megjelöléssel;
 • ha a Terméket az Ablak Bazár Kft. előzetes írásos jóváhagyása nélkül átalakítják;
 • ha a Termékbe a Megrendelő az Ablak Bazár Kft. előzetes írásos jóváhagyása nélkül nem engedélyezett felszerelést, berendezést szerelt (szereltetett), épített (építtetett)
  • Nem vonhatók a jótállás körébe:
 • a szokásos karbantartás során szükséges és természetes kopás következtében elhasználódott alkatrészek;
 • a Termék azon meghibásodásai, kárai, amelyek külső hatásra, így például vegyi anyagok által okozott hibákra, állatok és növények által kiválasztott anyagok okozta károsodásokra, viharkárra, vis maior okozta károkra. vezethetők vissza;
 • a Termék felügyeletének, megfelelő tárolásának hiányosságaiból fakadó meghibásodások.
 • Az Ablak Bazár Kft. felelősségét az Ablak Bazár Kft. által értékesített Termék ellenértékére korlátozza. Ezt a korlátozást a Szerződés aláírásával a Megrendelő jóváhagyóan elfogadja, és kifejezetten tudomásul veszi. A felek rögzítik, hogy a vételár meghatározásánál ezt a körülményt figyelembe vették.
 • A Jogszabályi jótállás szabályai
  • A Jogszabályi jótállás alapján a jótállás fennálltának megfelelő igazolását követően amennyiben a Termék gyári jellegű meghibásodás következtében kijavításra vagy kicserélésre szorul, az Ablak Bazár Kft. a hiba elhárításáról térítésmentesen gondoskodik, függetlenül a Termék tulajdonosában esetlegesen beállott változástól. A Termék tulajdonosa a jótállás keretében érvényesíthető szavatossági igényként elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az Ablak Bazár Kft.-nek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne.
  • Ha a Megrendelő által történő hibabejelentés ellenére az Ablak Bazár Kft. a Termék kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a Megrendelő a hibát az Ablak Bazár Kft. költségére maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja.

11.3 A Szerződéses jótállás szabályai

11.3.1 A Szerződés jótállás igénybe vétele kapcsán a Szerződéses jótállás nem hosszabbodik meg, és nem kezdődik újra.

12. Részleges érvénytelenség

12.1. Az ÁSZF, vagy a Szerződés valamely rendelkezésének érvénytelensége nem eredményezi az ÁSZF és/vagy a Szerződés érvénytelenségét, kivéve, ha egyértelmű, hogy az érvénytelen rendelkezés nélkül a Felek a Szerződést nem kötötték volna meg.

 • A Felek kötelesek együttműködni az érvénytelen rendelkezés helyébe lépő érvényes rendelkezés elfogadása érdekében.
 • Amennyiben az ÁSZF és a Szerződés rendelkezései egymással ellentétesek, a Szerződés rendelkezései az irányadók.

13. A Felek és képviselőik

 • A Szerződéssel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére a Felek törvényes képviselői és a Szerződésben megjelölt kapcsolattartói jogosultak. A kapcsolattartók által tett valamennyi jognyilatkozat a kapcsolattartót kijelölő felet kötelezi, illetve jogosítja.
 • A kapcsolattartók személyében, elérhetőségében bekövetkezett változásról a Felek kötelesek egymást haladéktalanul értesíteni. A bejelentés elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből fakadó teljes felelősség a mulasztó felet terheli. A változásról való tudomásszerzés megtörténtéig a változást megelőző kapcsolattartó részére tett jognyilatkozatokat érvényesen megtettnek kell tekinteni.

14. Adatvédelem

 • A Megrendelő a Szerződés aláírásával elismeri, hogy tudomással bír arról, hogy a Szerződésben meghatározott adatait az Ablak Bazár Kft. a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint a Szerződés teljesítése és marketingtevékenysége, kereskedelmi tevékenysége értékelése céljából adatkezelőként kezeli, mely adatkezeléshez az Megrendelő a Szerződés aláírásával kifejezetten hozzájárul.
 • A Megrendelő az Ablak Bazár Kft.-tól bármikor felvilágosítást kérhet az Ablak Bazár Kft. által kezelt adatokról, kérheti adatai helyesbítését vagy törlését.

15. Alkalmazandó jog, jogviták

A Szerződéssel és az ÁSZF-el kapcsolatos jogügyletekre a hatályos a Polgári Törvénykönyv rendelkezési az irányadók.

Ablak Bazár Kft.
Érvényes: 2023.09.04 napjától visszavonásig vagy módosításig